uk en ru
php

Як увімкнути кешування та стиснення статичних файлів

Один із рекомендованих способів підвищення швидкодії сайту - налаштування стиснення й кешування файлів.

 • Стиснення застосовується для передачі статичних файлів - javascript, стилів css, шрифтів та іншого. При увімкненому стисненні веб-сервер передає файли в стислому вигляді, додаючи заголовок Content-Encoding

3.Як увімкнути кешування та стиснення статичних файлів

 • При ввімкненому кешуванні сервер надсилає заголовок Expires, який повідомляє браузеру, що скачаний файл можна зберегти в кеші. При повторному зверненні до файлу браузер не буде його завантажувати, а візьме з кеша. Клієнтське кешування застосовується до скриптів javascript, файлів css, зображень та інших статичних файлів. Ця можливість істотно підвищує швидкість завантаження й відображення сайту в браузері.

5.Як увімкнути кешування та стиснення статичних файлів

Для будь-якого сайту за умовчанням вже визначено оптимальну конфігурацію стиснення та кешування статичних файлів.

Приклад конфігурації nginx:

  location / {
    proxy_pass   http://X.X.X.X:8080;
    location ~* ^.+\.(jpg|jpeg|gif|png|ico|svg|css|zip|tgz|gz|rar|bz2|doc|xls|exe|pdf|ppt|txt|odt|ods|odp|odf|tar|wav|bmp|rtf|js|mp3|avi|mpeg|flv|html|htm)$ {
      root      /home/user/web/domain.com/public_html;
      access_log   /var/log/apache2/domains/domain.com.log combined;
      access_log   /var/log/apache2/domains/domain.com.bytes bytes;
      expires    max;
      try_files   $uri @fallback;
    }
  }
  gzip        on;
  gzip_static     on;
  gzip_vary      on;
  gzip_comp_level   6;
  gzip_min_length   1024;
  gzip_buffers    16 8k;
  gzip_http_version  1.1;
  gzip_types     text/plain text/css text/javascript text/js text/xml application/json application/javascript application/x-javascript application/xml application/xml+rss application/x-font-ttf image/svg+xml font/opentype;
  gzip_proxied    any;
  gzip_disable    "MSIE [1-6]\.";

Однак, якщо вам потрібне більш точне налаштування, ви можете перевизначити типи статичних файлів, для яких буде застосована ця конфігурація. Для цього:

Налаштування слід виконувати в панелі управління хостингом PHP https://php.realhost.pro:8083

1. У розділі WEB оберіть домен

12.Як увімкнути кешування та стиснення статичних файлів

2. Натисніть кнопку "Додаткові опції"

14.Як увімкнути кешування та стиснення статичних файлів

3. У полі "Обробка Proxy" вкажіть перелік типів файлів для кешування

16.Як увімкнути кешування та стиснення статичних файлів

4. Після завершення натисніть кнопку "Зберегти"

18.Як увімкнути кешування та стиснення статичних файлів